Geonoise Thailand Co., Ltd.
Tel +66 20035904, +66 819641982
  • en

ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus


ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus

Detailed Description

ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus
ระบบตรวจวัดเสียงแบบ Plug and Play ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วทวีปเอเชียระบบตรวจวัดเสียงแบบ Plug and Play ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วทวีปเอเชีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.geonoise.co.th หรือ https://www.geonoise.com

Price:
0.00
Brand Name:
Norsonic
Last Update:
07 March 2019
ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus Geonoise Thailand Co.
Inquiry
RELATED Products
Acoustic Camera Nor848A

Product/Service Details: Acoustic Camera Nor848A Acoustic camera with outstanding performance! - 3 array sizes with up to 384 microphones available - Real time virtual microphone - Digital microph

Inquiry
เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียง Nor1290

เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียง Nor1290 เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียงNor1290, Norsonic ISO9614 เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียงNor1290 ใช้งานร่วมกับ Nor150 สำหรับตรวจสอบความเข้มของเสียง (Sound Intensity) ชุดเครื่องมือ วัดความเข็มเสียงเป็นอุปกรร์ที่ใช้งานง่าย สะดวกในการจับถือ สามารถปฏิบัติงานและควบ

Inquiry
Acoustic Gauge

Product/Service Details: Acoustic camera with outstanding performance! - 3 array sizes with up to 384 microphones available - Real time virtual microphone - Digital microphones, no extra acquisitio

Inquiry
OMNIDOTS

OMNIDOTS Swarm Vibration Monitor การป้องกนัความสนั่สะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร เครื่องมือวัดระดับแรงสั่นสะเทือนของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่มีการก าหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตาม มาตรฐาน DIN 4150-3 และ SBR

Inquiry
เครื่องวัดเสียง Nor130

เครื่องวัดเสียง Nor131 Nor132 Nor131 ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่ากำไรเป็นเครื่องมือครอบคลุมทั้งช่วง 20-140 เดซิเบลในช่วงเดียว เมื่อวัดหยุดคุณลักษณะเก็บอัตโนมัติการวัดเขียนของคุณในหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน ซีรีส์ Nor130 ของ SLM ของใช้ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะให้ผู้ประกอบการมีมุมมองท

Inquiry
Noise Measurement

Product/Service Details: Noise measurement is carried out in various fields. In acoustics, it can be for the purpose of measuring environmental noise, or part of a test procedure using white noise,

Inquiry
Measuring Environmental Noise

Product/Service Details: In acoustics, it can be for the purpose of measuring environmental noise, or part of a test procedure using white noise, or some other specialised form of test signal. In e

Inquiry
SoundPLAN

SoundPLAN ซอฟต์แวร์ SoundPLAN คือชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงและสถานการณ์มลพิษ...

Inquiry